کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آی‍ن‍دگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
م‍ع‍م‍اری‌ و اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍م‍ی‍د رض‍ا ق‍ل‍ی‍چ‌ خ‍ان‍ی‌
ان‍ص‍اری‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۲-
س‍ع‍ی‍دی‌ رض‍وان‍ی‌، ن‍وی‍د، ۱۳۴۷-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آی‍ن‍دگ‍ان‌
آی‍ن‍دگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کارشناسی ارشد هنر
حمید رضا قلیچ خانی ؛  تهران نشر آیندگان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ق۸۴‌پ۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارشناسی ارشد هنر( ۱ :) پژوهش هنر - فلسفه هنر - صنایع دستی از سال ۱۳۸۰ تا۱۳۹۰
تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۶۵۲۵، ۶۶۴۹۸۵۲۸ ،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خیابان دانشگاه - خیابان شهدای ژاندارمری پلاک - 85 واحد 11 آیندگان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۱۶۵۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مناسب سازی محیط شهری برای نابینایان و کم بینایان
سعیدی رضوانی ، نوید، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۶۵۲۵،آدرس ناشر :خ دانشگاه خ ژاندارمری پ ۵۸ واحد۱۱ آیندگان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۵،/‌م۲،‌س۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سوالات و پاسخنامه ی تشریحی دوره های دکترای هنر ویژه رشته های پژوهش هنر، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر، هنر اسلامی از سال ۱۳۹۰ تا۱۳۹۲
انصاری ، مهدی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۱۶۵۲۵، ۶۶۴۹۸۵۲۸ ،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خیابان دانشگاه - خیابان شهدای ژاندارمری پلاک - 85 واحد 11 آیندگان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۲۳۶‌س۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک