کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌، ش‍ه‍رآب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ب‍وم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری‌( ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ --طراح‍ی‌
م‍ی‍ل‍گ‍ردگ‍ذاری‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۳-
<دس‍ت‌ ب‍ری‌= دس‍ت‌ب‍ری‌>، م‍ی‍ن‍ا، ۱۳۶۱-
ب‍ون‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر ج‍ی‌.، ۱۹۶۴ - م‌
رم‍زی‌، چ‍ارل‍ز ج‍ورج‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌، ش‍ه‍رآب‌
ش‍ه‍رآب‌،آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌، آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آرماتورگذاری :مطابق مقررات ساختمانی ICA
تهران شهرآب ،آینده سازان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۴۲‬,‭آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عناصر و جزئیات ساختمانی ویژه دانشجویان رشته های ساختمان و معماری
رمزی ، چارلز جورج ؛  تهران شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭ر۸‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
توضیح و< حل المسائل = حل المسائل >آنالیز عددی ( ۱ )رشته ریاضی
<دست بری = دست بری >، مینا، ۱۳۶۱- ؛  تهران شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭‌ب۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رهیافت حل مسئله در استاتیک ، مقاومت و تحلیل < سازه ها= سازه ها>
سوداگر، حسین ، ۱۳۲۳- ؛  تهران آینده سازان ، شهرآب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شهر، محیط زیست و< برنامه ریزی = برنامه ریزی >شهری
بون ، کریستوفر جی .، ۱۹۶۴ - م ؛  تهران آینده سازان ، شهرآب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۶‬,‭‌ب۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک