کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آی‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ری‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ --ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
آزادی‌ ع‍ق‍ی‍ده‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
خ‍داک‍رم‍ی‌، ف‍ائ‍زه‌
آی‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
ف‍ردوس‍ی‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزادی عقیده و بیان به همراه دو نوشته حقوقی دیگر .اصل حاکمیت قراردادها نگرشی بر مبانی فقهی ماده ۱۰ قانون مدنی ...ملی کردن و جایگان آن در حقوق بین الملل
آیتی ، حمید ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BV‬,‭۷۴۱‬,‭آ۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری ۶۸ همراه با نظریات تفسیری شورای نگهبان
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق آفرینشهای فکری با تاکید بر حقوق آفرینشهای ادبی و هنری
آیتی ، حمید ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰/۲‬,‭آ۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی ( مطالعه موردی :شهر شیراز)
خداکرمی ، فائزه ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۶۰،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک