کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۲۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، رض‍اب‍ن‌ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر،۱۰۴۴-۹۷۴ ق‌.
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ت‍ی‍م‍وری‍ان‌، ۷۱۱- ۹۱۱ ق‌.
م‍ی‍ن‍ی‍ات‍ور ای‍ران‍ی‌
ه‍ن‍ر ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ --ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
س‍ل‍طان‌ م‍ح‍م‍د --ق‍رن‌۱۰ ق‌.
ن‍ق‍اش‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ --س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر س‍ام‍ان‍ی‌
ه‍ن‍ر س‍ل‍ج‍وق‍ی‌
ه‍ن‍ر ام‍وی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ص‍ف‍وی‍ان‌،۱۱۴۸-۹۰۷ ق‌.
ه‍ن‍ر ص‍ف‍وی‌
م‍ک‍ت‍ب‌ ن‍گ‍ارگ‍ری‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ه‍ن‍ر ه‍ن‍دی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ای‍ران‌
 
پدیدآور:
آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۲۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
اس‍ک‍ارچ‍ا، ج‍ان‌ روب‍رت‍و
ات‍ی‍ن‍گ‍ه‍اوزن‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۰۶- ۱۹۷۹
اس‍ک‍رات‍و، اوم‍ب‍رت‍و
ک‍ون‍ل‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۸۲- ۱۹۶۴
اس‍ک‍ارچ‍ا، ج‍ان‌ روب‍رت‍و، ۱۹۳۳-
ک‍ات‍ل‍ی‌، م‍ارگ‍ری‍ت‍ا
پ‍وپ‌، آرت‍ور اپ‍ه‍ام‌، ۱۸۸۱- ۱۹۶۹
آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌،۱۳۲۸-
ک‍ن‍ب‍ی‌، ش‍ی‍لا ر.
ه‍الای‍د، م‍ادل‍ی‍ن‌
گ‍راب‍ار، آل‍گ‌، ۱۹۲۹-
راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، ب‍زی‍ل‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌،۱۳۲۸ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آرم‍ی‍ن‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ج‍ام‍ی‌
م‍ول‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌: ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی ادبیات داستانی ایران
آژند، یعقوب ، ۱۳۲۸ - ، گردآورنده ؛  [تهران ] نشر آرمین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۴آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه نویسی در ایران ( :از آغاز تا ۱۳۲۰ ه.ش )
آژند، یعقوب ، ۱۳۲۸ - ، گردآورنده ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۲۴‬,‭آ۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیر و صور نقاشی ایران
پوپ ، آرتور اپهام ، ۱۸۸۱- ۱۹۶۹ ؛  تهران مولی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭‌پ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیمای سلطان محمد نقاش
آژند، یعقوب ،۱۳۲۸- ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌س۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مکتب نگارگری تبریز و " قزوین - مشهد"
آژند، یعقوب ،۱۳۲۸- ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ف‍لا۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معماری جهان اسلام ( تاریخ و مفهوم اجتماعی آن )
تهران مولی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‌م۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دوازده رخ :یادنگاری دوازده نقاش نادره کار ایران
آژند، یعقوب ،۱۳۲۸ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران مولی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۳‬,‭آ۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رضا عباسی اصلاح گر سرکش
کنبی ، شیلا ر. ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۳۹۹‬,‭‌ع۲‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هنر اموی و عباسی
گرابار، آلگ ، ۱۹۲۹- ؛  [تهران ] مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هنر ایلخانی و تیموری
اسکراتو، اومبرتو ؛  تهران مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هنر سامانی و هنر غزنوی
اتینگهاوزن ، ریچارد، ۱۹۰۶- ۱۹۷۹ ؛  [تهران ] مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
کونل ، ارنست ، ۱۸۸۲- ۱۹۶۴ ؛  [تهران ] مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هنر سلجوقی و خوارزمی
کاتلی ، مارگریتا ؛  [تهران ] مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ک۲‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هنر صفوی ، زند، قاجار
اسکارچا، جان روبرتو ؛  [تهران ] مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ص۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هنر هند و ایرانی - هند و اسلامی
هالاید، مادلین ؛  [تهران ] مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‍ه۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اماکن هنری ایران
اسکارچا، جان روبرتو، ۱۹۳۳- ؛  تهران مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هنر نگارگری ایران ( ۱۳۱۳-۷۵۱ / ۱۸۹۶- ۱۳۵۰)
رابینسون ، بزیل ویلیام ؛  [تهران ] مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭ر۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکتب نگارگری اصفهان
آژند، یعقوب ،۱۳۲۸- ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭آ۴‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران ( دوره صفویان )
تهران جامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ک۸‌ت۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران ( دوره تیموریان )
تهران جامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ک۸‌ت۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2