کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آوای‌ ن‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌درم‍ان‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ان‍ح‍راف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
خ‍ان‍واده‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍م‌ ت‍وج‍ه‍ی‌ در ب‍زرگ‍س‍الان‌ -- درم‍ان‌
زن‍دگ‍ی‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ -- ای‍ران‌
م‍ش‍اوره‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و آم‍وزش‌ پ‍رورش‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وی‌
روش‍ن‍ک‍ران‌ --ای‍ران‌ --خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و پ‍ات‍وق‍ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍رل‍ی‍ن‍ج‍ر، ف‍ردری‍ک‌ ن‍ی‍ک‍ل‍ز، ۱۹۱۰-
م‍ن‍ادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۵-
س‍ه‍راب‍ی‌، ف‍رام‍رز
راب‍ل‍ی‍ر، ام‌.دی‌.
م‍ی‍رم‍ه‍دی‌، س‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۷-
<خ‍دای‍اری‌ ف‍رد= خ‍دای‍اری‌ف‍رد>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۹-
ش‍ک‍ت‍م‍ن‌، زی‍پ‍ورا
<م‍ه‍ری‌ ن‍ژاد= م‍ه‍ری‌ن‍ژاد>، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۴۴-
گ‍ارب‍اری‍ن‍و، م‍روی‍ن‌
<آزاد ارم‍ک‍ی‌= آزادارم‍ک‍ی‌>، ت‍ق‍ی‌
م‍ی‍ل‍ر،< ج‍ری‌= ج‍رال‍دی‍ن‌ >ا.، ۱۹۵۵ - م‌
دات‍ی‍ل‍ی‍و، ف‍ران‍ک‌ ام‌.، ۱۹۵۵ - م‌
س‍ت‍وده‌،< ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌= ه‍دای‍ت‌ ال‍ه‌>
رم‍زی‌، ج‌ .راس‍ل‌، ۱۹۶۶ - م‌
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹-
ق‍ن‍ادان‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۶-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۳-
ه‍ج‍ز، ج‌.ل‌.
رب‍ان‍ی‌،رس‍ول‌،۱۳۴۳-
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ش‍راره‌،۱۳۴۳-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آوای‌ ن‍ور
آوای‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پژوهش در علوم رفتاری
کرلینجر، فردریک نیکلز، ۱۹۱۰- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه ای احتمال و آمار
هجز، ج .ل . ؛  تهران موسسه انتشارات آوای نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‍ه۲‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جوانان
ربانی ،رسول ،۱۳۴۳- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹/۸‬,‭ر۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >اجتماعی <( جامعه شناسی = جامعه شناسی >انحرافات )
ستوده ،< هدایت الله = هدایت اله > ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌س۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مردم شناسی
گاربارینو، مروین ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۳۰۷‬,‭‌گ۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاوش در دنیای اینترنت :یک سفر علمی برای دانش پژوهان
رابلیر، ام .دی . ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭ر۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی نو به فلسفه تعلیم و تربیت
حبیبی ، شراره ،۱۳۴۳- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۴/۶‬,‭‌ح۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پاتوق و مدرنیته ایرانی
<آزاد ارمکی = آزادارمکی >، تقی ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭آ۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >اجتماعی
ستوده ، هدایت الله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هوش معنوی و< مقیاس های = مقیاسهای >سنجش آن
سهرابی ، فرامرز ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌س۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و< روان درمانی = روان درمانی >خانواده با رویکرد فرهنگ ایرانی
حسینی ، مهدی ، ۱۳۱۳- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ح۵‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ازدواج و تشکیل خانواده
<مهری نژاد= مهری نژاد>، ابوالقاسم ، ۱۳۴۴- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌م۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
عوامل موثر بر بهبود زندگی خانوادگی
منادی ، مرتضی ، ۱۳۳۵- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌م۹‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی >گروهی با کودکان و نوجوانان ( :نظریه ، پژوهش و عمل )
شکتمن ، زیپورا ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۰۸۸۲-۶۶۹۶۷۳۵۵-۶،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - خ شهید وحید نظری - پ ۱۹۹ - ط۲ - واحد ۴ آوای نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ش۳‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درمان شناختی رفتاری اختلال نارسایی توجه /فزون کنشی در بزرگسالان
رمزی ، ج .راسل ، ۱۹۶۶ - م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۰۸۸۲-۶۶۹۶۷۳۵۵-۶،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - خ شهید وحید نظری - پ -99 ط۲ - واحد ۴ آوای نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭ر۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معنویت درمانی و رویکرد روانشناسی < مثبت نگر= مثبت نگر>
میرمهدی ، سیدرضا، ۱۳۵۷- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۰۸۸۲-۶۶۹۶۷۳۵۵-۶،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - خ شهید وحید نظری - پ ۱۹۹ - ط۲ - واحد ۴ آوای نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
<خدایاری فرد= خدایاری فرد>، محمد، ۱۳۲۹- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 55376966-6نمابر ناشر ;28808466 آوای نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۳‬,‭‌خ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خانواده درمانی < طرح های = طرحهای >درمانی گام به گام
داتیلیو، فرانک ام .، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭د۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیوند معنویت به مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی ( >نظریه و اصول )
میلر،< جری = جرالدین >ا.، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی ( >مفاهیم کلیدی )
قنادان ، منصور، ۱۳۱۶- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ق۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3