کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌، س‍ون‍ا، ۱۳۵۴-
<ک‍رای‍ه‌ چ‍ی‍ان‌= ک‍رای‍ه‌چ‍ی‍ان‌>، اص‍غ‍ر،۱۳۲۳-
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
پ‍ورق‍ل‍ی‌، رض‍ا،۱۳۵۵-
<دس‍ت‌ ب‍ری‌= دس‍ت‌ب‍ری‌>، م‍ی‍ن‍ا، ۱۳۶۱-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌، م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌:رواق‌ م‍ه‍ر
آذرب‍اد
آدن‍ا
ش‍ه‍رآب‌، آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۱[ یک ]
بابلیان ، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم ، مرکز فرهنگی انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی
<کرایه چیان = کرایه چیان >، اصغر،۱۳۲۳- ؛  مشهد بنفشه :رواق مهر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ک۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تشریح مسایل آنالیز عددی ( ۱ )شامل :خلاصه مطالب درسی و حل مسائل تمامی سوالات فصل به فصل کتاب ...
طاهری ، سونا، ۱۳۵۴- ؛  تهران آدنا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭ط۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ( محاسبات عددی )
پورقلی ، رضا،۱۳۵۵- ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌پ۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توضیح و< حل المسائل = حل المسائل >آنالیز عددی ( ۱ )رشته ریاضی
<دست بری = دست بری >، مینا، ۱۳۶۱- ؛  تهران شهرآب ، آینده سازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭‌ب۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک