کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ --ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۰-
ح‍س‍ن‍ی‌ ش‍ل‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
آت‍ش‍ک‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
رس‍ت‍م‍ی‌، س‍ارا، ۱۳۶۲-
ب‍ی‍رق‍ی‌،اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۵۲-
آن‍ج‍ف‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌،۱۳۵۶ - گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍س‍ت‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
طلای‍ی‌ پ‍وی‍ن‍دگ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ب‍ز
رش‍د
ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍گ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
ن‍وای‌ دان‍ش‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد علوم تربیتی
بیرقی ،ابوالفضل ،۱۳۵۲- ؛  اراک نوای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۹۲‌م۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری
بست ، جان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<اندازه گیری = اندازه گیری >، سنجش و ارزشیابی در علوم تربیتی به همراه ۱۰۰۰ تست جهت آمادگی ...
حسنی شلمانی ، محمدحسن ؛  تهران فرهنگ سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ح۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی ۱
آتشک ، محمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر :۸۸۱۰۰۷۹۷خانم شیرخدایی ،آدرس ناشر :تهران ، خ ولیعصر، روبروی قنادی هتل بزرگ تهران جنب بانک ملی پ . 0502ط ۴ مهر سبحان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۲‬,‭آ۲ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تعلیم و تربیت ( کارشناسی ارشد )مجموعه علوم تربیتی ۱ شامل شرح - نکته - تست
آنجفی ، فرشته ،۱۳۵۶ - گردآورنده ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۴/۶‬,‭آ۸‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
رستمی ، سارا، ۱۳۶۲- ؛  تهران فرهیختگان دانشگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۴/۶‬,‭ر۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب طلایی مقدمات مدیریت آموزشی ویژه دانشجویان دانشگاه های پیام نور
سلطانی ، امیر، ۱۳۵۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : - ۶۶۹۵۰۶۷۳۱۰۹۱۹۷۰۹۵۹۵خانم گودرزی ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان انقلاب - خ ۱۲ فروردین - ک نظری - پ ۱۳۰ - واحد ۴ شرقی طلایی پویندگان دانشگاه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌س۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک