کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ از راه‌ دور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
دوپ‍ی‍ن‍گ‌ در ورزش‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور--ای‍ران‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
آم‍وخ‍ت‍ن‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور --ای‍ران‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌-- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌
م‍ت‍ام‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌ -- س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
 
پدیدآور:
ف‍رخ‍و، ل‍ی‍دا،- ۱۳۲۹
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ز
<ب‍ان‍ک‍راف‍ت‌= ب‍ن‍ک‍راف‍ت‌>،< آن‍گ‍وس‌= ان‍گ‍س‌>
ذوف‍ن‌، ش‍ه‍ن‍از
<ت‍ای‍ل‍ور= ت‍ی‍ل‍ور>، ن‍ی‍ک‍لاس‌ ت‍ی‌.، ۱۹۶۵ - م‌
ح‍ی‍دری‌ دل‍وی‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍رزا ح‍س‍ن‌۱۳۳۹-
پ‍اش‍ا، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۸-
ف‍رج‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ه‍ران‌
س‍رل‍ک‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۹-
ن‍واب‌ پ‍ور، ح‍م‍ی‍درض‍ا
گ‍ری‍س‍ون‌، رن‍دی‌،۱۹۴۵ - م‌
روزن‍ب‍رگ‌، م‍ارک‌ ج‍ف‍ری‌
ف‍روزن‍ده‌ ده‍ک‍ردی‌، ل‍طف‌ ال‍ل‍ه‌
م‍ل‍ک‌، ح‍س‍ن‌
ش‍اه‍ک‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۹-
س‍ان‍ت‍لا، ت‍ام‍س‌ ام‌
ال‍وداری‌، ح‍س‍ن‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ ال‍س‍ادات‌
خ‍اک‍ی‌ ص‍دی‍ق‌، ع‍ل‍ی‌،- ۱۳۴۱
 
ناشر:
پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
آوای‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
اس‍ت‍ادی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور، م‍دی‍ری‍ت‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی برای آمار( رشته آمار)
پاشا، عین الله ، ۱۳۲۸- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌پ۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح < آزمایشها= آزمایش ها ( >۲-۱( ) رشته آمار)
شاهکار، غلامحسین ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری الکترونیکی
روزنبرگ ، مارک جفری ؛  تهران پیام نور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۵۸۰۸‬,‭ر۹‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی ( رشته علوم اجتماعی )
ملک ، حسن ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌م۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی >و
حیدری دلویی ، حسین ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ح۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل ریاضی عمومی ( ۱( )رشته ریاضی )
فرخو، لیدا،- ۱۳۲۹ ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ف۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد< فناوریهای = فن آوری های >جدید در آموزش
ذوفن ، شهناز ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۳‬,‭ذ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی مواد مخدر و الکل در جامعه
<بانکرافت = بنکرافت >،< آنگوس = انگس > ؛  تهران : تلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کمک به افراد معتاد به متامفتامین :شیوه ای جدید و خلاقانه برای خانواده ها و جامعه
<تایلور= تیلور>، نیکلاس تی .، ۱۹۶۵ - م ؛  تهران : تلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مواد نیروزا
سانتلا، تامس ام ؛  تهران : تلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۰‬,‭‌س۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری الکترونیکی در قرن < ۲۱= بیست و یکم >
گریسون ، رندی ،۱۹۴۵ - م ؛  تهران موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌گ۴‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >کنترل خطی ( رشته برق )
خاکی صدیق ، علی ،- ۱۳۴۱ ؛  تهران دانشگاه پیام نور، مدیریت چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۰‬,‭‌خ۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی ۱
گلستانی ، پرویز ؛  تهران پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌گ۸‌ح۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و بانک سوالات امتحانی بازاریابی بین المللی بر اساس کتاب دکتر میرزا حسن حسینی ، ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
حسینی ، میرزا حسن ۱۳۳۹- ؛  تهران استادی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۹‬,‭‌ح۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی و مدیریت بازار
الوداری ، حسن ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسلامی و الگوهای آن
فروزنده دهکردی ، لطف الله ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۹‬,‭‌ف۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >اطلاعات مدیریت پیشرفته ( کلیه گرایش های رشته مدیریت )
سرلک ، محمدعلی ، ۱۳۴۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات آماری با کامپیوتر( رشته آمار)
نواب پور، حمیدرضا ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ن۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظام سنجش و< اندازه گیری = اندازه گیری >دانشگاههای باز و از راه دور
حقیقی ، فهیمه السادات ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۰‬,‭‌ح۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی آموزش و یادگیری در عصر دیجیتال
فرج اللهی ، مهران ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ف۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2