کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ن‍ی‌ت‍ب‌
ال‍گ‍وه‍ای‌ خ‍طی‌(آم‍ار)
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
آن‍درس‍ون‌،ارل‍ی‍ن‍گ‌
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۲-
ن‍ج‍اری‌، ن‍ادر، ۱۳۵۸-
ب‍ش‍ی‍ری‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۶-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری داده های رسته ای
آندرسون ،ارلینگ ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل < آزمایش ها= آزمایشها >با تاکید بر دو نرم افزار< = batiniMمینی تب >و< = trepxE ngiseDایزاین اکسپرت >
بشیری ، مهدی ، ۱۳۵۶- ؛  تهران دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌ب۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر< نرم افزار= نرم افزار >آماری < = Rآر>
نجاری ، نادر، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۵۳۸۵-۶۶۴۰۹۹۲۴،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران - نبش خیابان دوازده فروردین -پ ۱۴۴۶ صانعی شهمیرزادی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ن۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش شماتیک آنالیز< داده ها= داده ها >با< = SSPSاس پی اس اس >
یعسوبی ، حسین ، ۱۳۵۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۵۷۲۳۳۵,نمابر ناشر ; ۶۶۹۲۶۵۷۸,آدرس ناشر :انقلاب -رشتچی -پ ۱۴ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵‌ی۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک