کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار ری‍اض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌.آ.اس‌.
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
ج‍ب‍ر -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار
اح‍ت‍م‍الات‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ن‍دگ‍رن‌، ب‍رن‍ارد و.۱۹۲۴
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
<ن‍واب‌ پ‍ور= ن‍واب‌پ‍ور>، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ن‍ف‍ر، م‍ه‍دی‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
پ‍اش‍ا، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۸-
ه‍اش‍م‍ی‌پ‍رس‍ت‌، م‍ق‍ت‍دی‌،۱۳۲۵-
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ف‍رون‍د، ج‍ان‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د،۱۳۳۰-
ل‍طف‍ی‌، طاه‍ر،۱۳۵۴-
<ع‍رب‌ زاده‌= ع‍رب‍زاده‌>، ب‍ه‍م‍ن‌
لارس‍ن‌، ه‍رول‍د، ۱۹۳۴-
وون‍اک‍ات‌، ت‍ام‍س‌،۱۹۳۵-
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد، ۱۳۱۰-
ه‍ج‍ز، ج‌.ل‌.
م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۰-
<ه‍وگ‌= ه‍اگ‌>، راب‍رت‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آوای‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر طوس‍ی‌
راف‍ع‌
آزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد م‍ه‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا،ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ذره‌ب‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍ج‍و
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آزمون کارشناسی ارشد آمار نظری
موسسه آموزشی پوران پژوهش ؛  تهران موسسه آموزشی پوران پژوهش ، موسسه آموزش عالی آزاد مهستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
صالحی صدقیانی ، جمشید ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
فروند، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و نظریه احتمال
مدنی ، علی ، ۱۲۹۰- ؛  تهران بهمن برنا،شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۴آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آمار ریاضی
فروند، جان ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
<عرب زاده = عربزاده >، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
مقصودی ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  اراک ذره بین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار مقدماتی
ووناکات ، تامس ،۱۹۳۵- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭و۹آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم آمار و احتمالات
رضایی ، عبدالمجید ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭ر۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار ریاضی
<هوگ = هاگ >، رابرت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‍ه۲‌م۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال در مهندسی و علوم
هاشمی پرست ، مقتدی ،۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه خواجه نصیر طوسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‍ه۲آ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات
نفر، مهدی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭‌ن۷آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی برای آمار( رشته آمار)
پاشا، عین الله ، ۱۳۲۸- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌پ۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه آمار
لیندگرن ، برنارد و.۱۹۲۴ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ل۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و مرجع کامل حل مسائل آمار ریاضی جان فروند
لطفی ، طاهر،۱۳۵۴- ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف۴آ۸۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه ای احتمال و آمار
هجز، ج .ل . ؛  تهران موسسه انتشارات آوای نور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‍ه۲‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
بهبودیان ، جواد، ۱۳۱۰- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۶-۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ب۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری
لارسن ، هرولد، ۱۹۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ل۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی آمار ریاضی
پارسیان ، احمد،۱۳۳۰- ؛  اصفهان مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی و زبان برنامه نویسی < =SASاس .آ.اس >
<نواب پور= نواب پور>، حمیدرضا ؛  تهران رافع   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴‬,‭‌ن۸۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6