کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -- آم‍ار
ن‍رم‌اف‍زار پ‍ی‌ .س‍ی‌ .ت‍ب‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ای‍ران‌ - آم‍ار -س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ -- آم‍ار
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
ق‍رآن‌ -- ک‍ش‍ف‌الای‍ات‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍اوغ‍ی‍ره‌
ج‍ب‍ر -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار
آم‍ار
ری‍اض‍ی‍ات‌ --واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا--ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍گ‍ی‍ن‍ب‍وت‍ام‌
لان‍گ‍ه‌، اس‍ک‍ار
ن‍ت‍ر، ج‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ای‍ران‌ .وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ .م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌
روح‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۵-
پ‍ارس‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
ف‍رون‍د، ج‍ان‌
آذر، ع‍ادل‌،۱۳۴۵-
ب‍اوک‍ر، آل‍ب‍رت‌ ه‍ازم‍ر، ۱۹۱۹-
<ع‍رب‌ زاده‌= ع‍رب‍زاده‌>، ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ت‍ری‍ولا، م‍اری‍و
م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۰-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ه‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌
آزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد م‍ه‍س‍ت‍ان‌
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا،ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
دان‍ش‍ج‍و
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آزمون کارشناسی ارشد آمار نظری
موسسه آموزشی پوران پژوهش ؛  تهران موسسه آموزشی پوران پژوهش ، موسسه آموزش عالی آزاد مهستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌پ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اقتصادسنجی
لانگه ، اسکار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ل۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم = فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم
روحانی ، محمود،۱۳۱۵- ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۶/۴‬,‭ر۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<آمار= امار >و کاربرد آن در مدیریت
آذر، عادل ،۱۳۴۵- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایران درآیینه آمار
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای جمعیت ایران
نظری ، علی اصغر ؛  تهران موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۷۲،۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۲۰۹۶/۴‬,‭آ۳‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه شهرداری تهران ۱۳۹۱ : سالنامه آماری شهرداری تهران
تهران : تلفن ناشر : ۸۴۱۶۹۱۸۶،آدرس ناشر :اقدسیه نبش تقاطع بدیعی شماره ۶ ،نام قبلی ناشر :شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰‬,‭‌ش۹آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات آماری با نرم افزار[ BAT CP پی .سی .تب :]ویژه دانشجویان و پژوهشگران
هیگینبوتام ؛  مشهد جهان اندیشه کودکان   ،
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‍ه۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
پارسیان ، احمد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌پ۲ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
صالحی صدقیانی ، جمشید ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۷‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ریاضی و آمار :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
انجمن ریاضی ایران ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۸و۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه در ایران :از مجموعه مطالعات طرح کالبدی ملی ایران
ایران .وزارت مسکن و شهرسازی .مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ؛  تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۶/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آمار مهندسی
باوکر، آلبرت هازمر، ۱۹۱۹- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
نتر، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ن۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
فروند، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آمار و نظریه احتمال
مدنی ، علی ، ۱۲۹۰- ؛  تهران بهمن برنا،شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۴آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل آمار و اقتصادسنجی ( شامل ۶۴۰ مسئله حل شده )
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آمار ریاضی
فروند، جان ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
<عرب زاده = عربزاده >، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی ( همراه با برنامه های کامپیوتری )
تریولا، ماریو ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۱۲‬,‭‌ت۴آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9