کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آل‍ودگ‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آل‍ودگ‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ش‍ه‍رداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌پ‍ور، ص‍ادق‌
ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۲۱-
<ع‍رف‍ان‌ م‍ن‍ش‌= ع‍رف‍ان‍م‍ن‍ش‌>، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۵۴-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
ب‍رآی‍ن‍د پ‍وی‍ش‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری :شوراهای اسلامی ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭‌م۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون شهرداری با آخرین اصلاحات
شفیعی پور، صادق ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭‌ش۷‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آلودگی محیط زیست :آب ،خاک و هوا
<عرفان منش = عرفانمنش >، مجید، ۱۳۵۴- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۸۸۳‬,‭‌ع۴آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و بهداشت کار( حفاظت صنعتی )به انضمام مواد ۵۱ تا ۱۱۹ قانون کار جمهوری اسلامی
کاظمی ، بابک ، ۱۳۲۱- ؛  تهران برآیند پویش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک