کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آش‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ 5 - چ‍ن‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ای‍ال‍ت‌ م‍ت‍ح‍ده‌ - ک‍ث‍رت‌ گ‍رای‍ی‌ ) ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌9
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ 01 - ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌ - ف‍را ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌ - س‍رم‍ای‍ه‌ داری‌
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ 4 - ای‍دئ‍ول‍وژی‌
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ 2 - ق‍درت‌ ( ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ 1 - دم‍وک‍راس‍ی‌
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ 8 - ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - س‍اخ‍ت‍ار گ‍رای‍ی‌
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ 3 - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ 11 - طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ 7 - ع‍ل‍وم‌ گ‍رائ‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ا(م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ا --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ 6 - ح‍ق‍وق‌ زن‌ -زن‍ان‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ورم‍ن‌ ب‍ری‌
پ‍ل‌ ت‍اگ‍ارت‌
ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌،۱۳۳۷-
ری‍چ‍اردس‍اک‍وا
ک‍ی‍ت‌ دودی‍ن‍گ‌
گ‍رگ‍ور م‍ک‌ ل‍ن‍ان‌
س‍ی‍ل‍ب‍رش‍ات‍س‌، آب‍راه‍ام‌
پ‍ارک‍ر ج‍ان‌
ری‍چ‍ارد اس‍ک‍ی‍س‌
آن‍ت‍ون‍ی‌ آرب‍لاس‍ت‍ر
ج‍ی‍ن‌ ف‍ری‍د م‍ن‌
ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ا ، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
لای‍ن‌، دی‍وی‍د
دی‍وی‍د م‍ک‌ ل‍لان‌
پ‍ی‍ت‍ر ک‍ال‍ورت‌
اس‍پ‍ی‍ن‍ر، ام‌.پ‍ت‌
 
ناشر:
آش‍ی‍ان‌
ب‍ق‍ع‍ه‌: آش‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم سیستم عامل
سیلبرشاتس ، آبراهام ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌س۹۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت پروژه ( با تاکید بر کاربرد< = 0002 tcejorP SM ام .اس .پروجکت ۲۰۰۰)>
اسپینر، ام .پت ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری صفحات و پوسته ها
علی نیا ، محمد مهدی ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ع۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری صفحات و پوسته ها
علی نیا، محمد مهدی ،۱۳۳۷- ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭و۴‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دمکراسی - مفاهیم علوم اجتماعی 1
آنتونی آربلاستر ؛  تهران آشیان   ،
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۴۲۳‬,‭آ۴ د۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختار بندی - مفاهیم علوم اجتماعی 8
پارکر جان ؛  آشیان   ،
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱۱‬,‭‌پ۲ ‌س۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پوپولیسم - مفاهیم علوم اجتماعی 7
پل تاگارت ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۴۲۳‬,‭‌ت۸ ‌پ۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب و ضد انقلاب - مفاهیم علوم اجتماعی 9
پیتر کالورت ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۴۹۱‬,‭‌ک ۲ ‌ف‍لا۱۸۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فمنیسم - مفاهیم علوم اجتماعی 6
جین فرید من ؛  آشیان   ،
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۱۵۴‬,‭‌ف۴۵ ‌ف۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<پسامدرنیته = پسا مدرنیته >
لاین ، دیوید ؛  تهران بقعه : آشیان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۳‬,‭‌ل۲‌ب۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ایده ئولوژی - مفاهیم علوم اجتماعی 4
دیوید مک للان ؛  آشیان   ،
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۸۳‬,‭‌م۷۳ ‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طبقه - مفاهیم علوم اجتماعی 11
ریچارد اسکیس ؛  آشیان   ،
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۶۰۹‬,‭‌ف‍لا۵ط2‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پسا کمونیسم - مفاهیم علوم اجتماعی 01
ریچاردساکوا ؛  آشیان   ،
شماره راهنما: ‭HX‬,‭۴۴/۵‬,‭‌س ۲ ‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قدرت - مفاهیم علوم اجتماعی 2
کیت دودینگ ؛  تهران آشیان   ،
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۳۰‬,‭د۲۴ ‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پلورالیسم - مفاهیم علوم اجتماعی 5
گرگور مک لنان ؛  آشیان   ،
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۷ ‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رفاه - مفاهیم علوم اجتماعی 21
نورمن بری ؛  آشیان   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۵۱‬,‭‌ب۴ ر۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک