کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اداری‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و آم‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ -- ع‍وام‍ل‌ م‍خ‍اطره‌ان‍گ‍ی‍ز
ک‍ودک‍ان‌ -- آس‍ی‍ب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -- آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اراس‍ون‌،< اروی‍ن‌= ای‍روی‍ن‌>
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۵۱-
ای‍ن‍گ‍رام‌، ری‍ک‌ ای‌
<خ‍دای‍اری‌ ف‍رد= خ‍دای‍اری‌ف‍رد>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۹-
ک‍ام‍ر، رون‍ال‍د
ک‍اک‍اون‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ ای‌.پ‍ی‌.
س‍اراس‍ون‌، اروی‍ن‌
<م‍اش‌= م‍ش‌>، اری‍ک‌ ج‌
خ‍دای‍اری‌ ف‍رد، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۹-
ل‍طف‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ف‍رح‌، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌: ارس‍ب‍اران‌
ورای‌ دان‍ش‌
س‍وران‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
آوای‌ ن‍ور
رش‍د
ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ارس‍ب‍اران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی :براساس < = R-III MSD دی اس ام تری >
ساراسون ، اروین ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >نابهنجاری <( آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی )بر اساس < = VI -MSDدی اس ام فور۴>
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان : ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل اداری ایران
سمینار بررسی مسایل اداری ایران ( نخستین :۱۳۶۹ : تهران ) ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۵‬,‭‌س۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی :براساس < = R-III MSD دی اس ام تری >
ساراسون ،< اروین = ایروین > ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی کودک
کاکاوند، علیرضا ؛  تهران نشر ویرایش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات کودکان و نوجوانان ( روانشناسی مرضی )
کامر، رونالد ؛  شهر کرد سوران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ک۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی
سلیگمن ، مارتین ای .پی . ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >مرضی کودک
<ماش = مش >، اریک ج ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌م۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زمینه های < آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی :عوامل خطرساز در گستره زندگی
اینگرام ، ریک ای ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف‍لا۹ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ها و اصول < خانواده درمانی = خانواده درمانی >و کاربرد آن در درمان اختلالات کودکان و نوجوانان ( معرفی رویکردهای معنوی و)...
خدایاری فرد، محمد، ۱۳۲۹- ؛  تهران : تلفن ناشر :08021088داخلی , 603آدرس ناشر :خ کارگر شمالی ،خ ۱۶(شهیدفرشی مقدم )مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران دانشگاه تهران . موسسه انتشارات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌خ۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >مرضی کودک
لطفی کاشانی ، فرح ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۴۹۹‬,‭‌ل۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
<خدایاری فرد= خدایاری فرد>، محمد، ۱۳۲۹- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 55376966-6نمابر ناشر ;28808466 آوای نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۳‬,‭‌خ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان :شناسایی و مداخله
محمدخانی ، شهرام ، ۱۳۵۱- ؛  تهران ورای دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌م۳‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان با تجدید نظر کلی بر اساس < = 5 - MSDدی اس ام ۵>
خدایاری فرد، محمد، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌خ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ها و اصول خانواده درمانی با تاکید بر نظریه های نوین درمان شناختی - رفتاری و معنوی - مذهبی با تجدید نظر کلی ( بر اساس ۵MSD(-
خدایاری فرد، محمد، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌خ۴‌ن۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک