کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ رق‍م‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌
ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ة ع‍رب‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ه‍رس‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ری‌، ن‍ارای‍ان‌ س‍ی‌.،- ۱۹۲۸
ک‍و، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌
م‍ی‍زی‍اک‌، ه‍ن‍ری‍ک‌، ۱۹۱۱-
آرب‍ری‌، آرت‍ور ج‍ان‌
ع‍ب‍دال‍ت‍واب‌، رم‍ض‍ان‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات کلاسیک فارسی
آربری ، آرتور جان ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۵‬,‭آ۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای کنترل دیجیتالی
کو، بنجامین ؛  مشهد آستان قدس رضوی . معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ک۹‌س۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در فقه اللغة و زبان شناسی عربی
عبدالتواب ، رمضان ؛  مشهد معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۰۲۵‬,‭‌ع۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه و مکاتب روان شناسی
میزیاک ، هنریک ، ۱۹۱۱- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۸۱‬,‭‌م۸۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن
تهران آستان قدس رضوی . معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۴‬,‭‌ق۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری < چند متغیره = چندمتغیره >
جری ، نارایان سی .،- ۱۹۲۸ ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌ج۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک