کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌
اح‍ت‍م‍الات‌
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، گ‍ردآورن‍ده‌
س‍ان‍چ‍ز، دی‍وی‍د
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد، ۱۳۱۰-
س‍ری‍واس‍ت‍اوا
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل معمولی و نظریه پایداری
سانچز، دیوید ؛  مشهد آستان قدس رضوی . بنیاد فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌س۲‌م۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی اجرای < سازه های = سازه های >فولادی
ایرانی ، فریدون ، گردآورنده ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد، ۱۳۱۰- ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب۸۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد، ۱۳۱۰- ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی ، دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب۸۸آ۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار< چند متغیره = چندمتغیره >کاربردی
سریواستاوا ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌س۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک