کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آزم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -- دس‍ت‍ور -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌
م‍ه‍رگ‍ان‌،< م‍ح‍م‍د رض‍ا= م‍ح‍م‍درض‍ا>
ن‍س‍ل‌ش‍ری‍ف‌، اف‍س‍ان‍ه‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
ح‍ل‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ان‍زان‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
ن‍ظی‍ف‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
آزاده‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍ب‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ص‍در، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۱۶-
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍اری‌
آل‍ن‌، م‍ری‌( وود)،۱۹۰۸-۱۸۴۱
ب‍اب‍اج‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
م‍ارل‍ی‍ک‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ای‍ران‌
پ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ن‍س‍ل‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌، م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
راه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ه‍ن‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت نمایشی :تئاتر، سینما، صداو سیما مخصوص داوطلبان کنکور رشته هنر
نسل شریف ، افسانه ؛  تهران راه اندیشه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۷۵‬,‭‌ن۵‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش دستور زبان فارسی
شریعتی ، مهدی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۹۳‬,‭‌ش۴۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی موسیقی :ویژه علاقه مندان موسیقی و داوطلبان کنکور هنر
آزاده فر، محمدرضا ؛  اسلیمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۶۰‬,‭آ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ادبیات فارسی
عبیدی ، علی ؛  [تهران ] پیک ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۳۱‬,‭‌ع۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >روانی :مبانی نظری و فنون کاربردی
بهرامی ، هادی ، ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۹۰-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ب۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >یادگیری و مطالعه
سیف ، علی اکبر، ۱۳۲۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌س۹ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول < روان سنجی = روان سنجی >و< روان آزمایی = روان آزمایی >
شریفی ، حسن پاشا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گاری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمون های مدیریت مالی کارشناسی ارشد کلیه رشته های مدیریت
شریعت پناهی ، مجید، ۱۳۳۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] جهان نو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۰=هزار>تست منتخب شیمی ، فیزیک ، ریاضیات ویژه داوطلبان کنکور هنر
علیزاده ، سیامک ، گردآورنده ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات عرب :صرف و نحو کامل و جامع جهت آزمونها و کنکور سراسری
نظیفی ، یوسف ؛  تهران نسل دانش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۱۱‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سوالات تخصصی و عمومی ۱۲ سال کنکور هنر
علیزاده ، سیامک ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد هنر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی و حرفه ای اپراتوری کامپیوتر
انزانی ، امیراسعد ؛  تهران نشر دانش ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۸‬,‭‌ف‍لا۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات ارشد کامپیوتر دولتی تمامی گرایش ها۱۳۹۱ : مهندسی ( نرم افزار ، معماری ، هوش )علوم کامپیوتر TI - حل تشریحی دفترچه های کارشناسی ارشد کامپیوتر دولتی
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲‌م۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تحلیلی وتشریحی پرسشهای آزمون سراسری دانشگاههاوموسسات آموزش عالی کشورریاضیات : گروه آزمایشی ریاضی و فنی
حلی ، غلامرضا ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۷۸‌پ۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۱[ یک ]
بابلیان ، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم ، مرکز فرهنگی انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر نظریه های < اندازه گیری = اندازه گیری ( >روانسنجی )
آلن ، مری ( وود)،۱۹۰۸-۱۸۴۱ ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭آ۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و نکات < پژوهش عملیاتی = پژوهش عملیات >با استفاده از سوالات چهار جوابی
مهرگان ،< محمد رضا= محمدرضا> ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌م۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی [ APC سی .پی .ا ]همراه با پاسخ های تشریحی
مصدر، علی ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حسابداری دولتی ( :شامل بیش از ۴۰۰ سوال چند گزینه ای ، تشریحی و مسائل حل شده )مورد استفاده دانشجویان رشته های حسابداری ...
باباجانی ، جعفر ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۱۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9