کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آزم‍ون‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌س‍ن‍ج‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ک‍ار -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ار - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
آزم‍ون‌ ت‍ی‍پ‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ن‍ه‌گ‍ان‍ه‌ ری‍زو
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ه‍وش‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍ح‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۷-
ب‍ه‍رام‍ی‌، ه‍ادی‌،۱۳۱۶-
ش‍اه‍ن‍ده‌، م‍ری‍م‌
ش‍ری‍ف‍ی‌،< ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا= ح‍س‍ن‌پ‍اش‍ا>
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌،۱۳۲۱-
ش‍ک‍وه‍ی‌ ی‍ک‍ت‍ا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۸-
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۰-
اون‍ز،< ان‍ب‍ل‌= آن‍اب‍ل‌>، ۱۹۴۹ - م‌
ش‍ری‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌ پ‍اش‍ا، ۱۳۱۲-
ف‍ت‍ح‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ازخ‍وش‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۳۴-
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌
<ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌= ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌>، ح‍س‍ن‌
<ری‍س‍و= ری‍زو>، دان‌ ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
رس‍ش‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
روان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
رش‍د
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
ارس‍ب‍اران‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >کار
گنجی ، حمزه ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کار( کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت )
ساعتچی ، محمود،۱۳۲۰- ؛  تهران نشر ویرایش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول < روان سنجی = روان سنجی >و< روان آزمایی = روان آزمایی >
شریفی ،< حسن پاشا= حسن پاشا> ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<آزمونهای = ازمون های >روانی ( :مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹آ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی شخصیت
گنجی ، حمزه ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای < روان شناختی = روانشناختی :>ارزشیابی شخصیت و سلامت روان
فتحی آشتیانی ، علی ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آزمونهای روانی و تشخیص بالینی
ازخوش ، منوچهر، ۱۳۳۴- ؛  تهران روان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<ارزیابی = ارزشیابی >شخصیت ( آزمون ها و< پرسش نامه ها= پرسشنامه ها)>
شاهنده ، مریم ؛  اهواز رسش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمون های >فرافکنی شخصیت
بهرامی ، هادی ،۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ب۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و کاربرد< آزمونهای = آزمون های >هوش و شخصیت
شریفی ، حسن پاشا، ۱۳۱۲- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۲‬,‭‌پ۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اینیاگرام :دریچه ای به فراسوی شخصیت
<ریسو= ریزو>، دان ریچارد ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۸۲۰۴۰،آدرس ناشر :تهران O بلوار کشاورز - نبش 61 آذر شماره 292 کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭ر۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >عمومی
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌گ۹ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌گ۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طرح پنج عاملی ویژگیهای شخصیت :راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمونهای R- IP OEN نئو پی آی - آر و IFFOEN نئواف اف آی
<حق شناس = حق شناس >، حسن ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ح۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >روانشناختی :شخصیت ، سلامت روانی ، روانشناسی مثبت ، روان شناسی صنعتی
فتحی آشتیانی ، علی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۵‬,‭‌ف۲آ۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >روانی و تربیتی :مبانی نظری ارزیابی و کاربرد :شامل معرفی ازمون های هوش ، پیشرفت تحصیلی و شخصیت
شکوهی یکتا، محسن ، ۱۳۳۸- ؛  تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۲‬,‭‌ش۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در< روان شناسی = روانشناسی >
اونز،< انبل = آنابل >، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک