کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ای‌ ورودی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
زرف‍ام‌، پ‍ن‍ام‌، ۱۳۵۶-
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۵۴-
ک‍لان‍ت‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۶۲-
اس‍ک‍ن‍دری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۴۸-
ل‍طف‌ زم‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۳-
غ‍لام‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۸-
م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۳۴۸-
ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۱-
م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۵-
خ‍دای‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۴-
ب‍رزگ‍رزاده‌، م‍وس‍ی‌،۱۳۵۳-
<ص‍ال‍ح‍ی‌ ن‍ژاد= ص‍ال‍ح‍ی‌ن‍ژاد>، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌،۱۳۶۵-
ن‍وری‌ ف‍رد، ی‍دال‍ل‍ه‌
ام‍ی‍ری‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۸-
ک‍ی‍اس‍الاری‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ارش‍د
اب‍رون‌، :ک‍ت‍اب‌ ص‍ن‍وب‍ر
پ‍ردازش‌گ‍ران‌
ارگ‌
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
طرح‍ان‌؛ ت‍ه‍ران‌، پ‍ارس‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
ساده ساز آیین دادرسی کیفری
کلانتری ، حمیدرضا، ۱۳۶۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌ک۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ۲ بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
نوری فرد، یدالله ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ن۹‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >انتقال آب ( خلاصه درس ، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی )ویژه آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد
کیاسالاری ، اکبر، ۱۳۵۹- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور ارشد روانشناسی رشد
یوسفی ، حسین ، ۱۳۵۱- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ی۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع < علم النفس = علم النفس >از دیدگاه دانشمندان اسلامی
<صالحی نژاد= صالحی نژاد>، محمد علی ،۱۳۶۵- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۸‬,‭‌ص۲‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور ارشد زبان عمومی و تخصصی روانشناسی
<صالحی نژاد= صالحی نژاد>، محمد علی ،۱۳۶۵- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۲‬,‭‌ص۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ( قابل استفاده برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع )
امیری ، امیرحسین ، ۱۳۵۸- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری :شرح کامل درس و بیان نکات مهم ، سوالات چهارگزینه ای ...
امیری ، امیرحسین ، ۱۳۵۸- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل مبانی الکترونیک :حل کامل مسائل زوج و فرد قابل استفاده برای داوطلبان کارشناسی ارشد
برزگرزاده ، موسی ،۱۳۵۳- ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌م۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی آزمون کارشناسی ارشد :استاتیک شامل تکنیک برنامه ریزی ، خلاصه و چکیده مباحث ...
لطف زمان ، محسن ، ۱۳۵۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ل۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها>
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۲و۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش های نرم افزار، معماری ، هوش
تهران : تلفن ناشر :, 21350966نمابر ناشر ;, 61350966آدرس ناشر :تهران میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پلاک ۹ - واحد ۱ گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات ارشد کامپیوتر دولتی تمامی گرایش ها :مهندسی ( نرم افزار ، معماری ، هوش )علوم کامپیوتر TI - حل تشریحی دفترچه های کارشناسی ارشد کامپیوتر دولتی
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۱۷۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی در ایران
خدایی ، ابراهیم ، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۲۳۷۷۲-۱،آدرس ناشر :خ کریمخان زند- جنب کلیسای ارامنه - س مرکزی سنجش - ط 4 واحد نشر سازمان سنجش آموزش کشور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌خ۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد روان شناسی - فراگیر پیام نور از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۷ همراه با یک دوره کنکور آزمایشی
محمدی ، علیرضا، ۱۳۵۵- ؛  تهران ابرون ، :کتاب صنوبر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها :>مسائل آزمون های کارشناسی ارشد سراسری - آزاد ( ۷۲-۸۸ ) با انضمام مسائل تالیفی
زرفام ، پنام ، ۱۳۵۶- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭ز۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح :مسائل < آزمون های = آزمون های >کارشناسی ارشد سراسری --آزاد(۷۲-۹۲ )به انضمام مسائل تألیفی و خلاصه درس
زرفام ، پنام ، ۱۳۵۶- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭ز۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سوالات چهارگزینه ای آزمون های کارشناسی ارشد ناپیوسته معادلات دیفرانسیل
معتقدی ، محمدصادق ، ۱۳۴۸- ؛  همدان طرحان ؛ تهران ، پارسه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌م۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < پرسش های = پرسشهای < >چهارگزینه ای = چهار گزینه ای >حسابداری صنعتی
اسکندری ، جمشید، ۱۳۴۸- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < سوالهای = سوال های >اساسی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
غلامیان ، محمدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۰-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵/۵‬,‭‌غ۸‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7