کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آزاده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر --م‍دی‍ری‍ت‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ب‍رآورده‍ا --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ت‍واب‍ع‌ ع‍ددی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ب‍رآورد
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
اف‍ش‍ار ون‍گ‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر ه‍وش‍ن‍گ‌
اف‍ش‍ار ون‍گ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ارج‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ورح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ه‍رزاد
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
<ف‍ن‍ای‍ی‌= ف‍ن‍ائ‍ی‌>، ن‍ادر،۱۳۵۶-
ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
<ع‍رب‌ زاده‌= ع‍رب‍زاده‌>، ب‍ه‍م‍ن‌
<پ‍ور ح‍ص‍ی‍ری‌= پ‍ورح‍ص‍ی‍ری‌>، غ‍لام‍رض‍ا
ادی‍ب‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۴-
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۴۵
پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌
م‍ن‍ص‍وری‌، داود
 
ناشر:
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۶-۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ن۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی و هندسه تحلیلی
یمینی ، امیر هوشنگ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ی۸‌ج۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات کاربردی
<عرب زاده = عربزاده >، بهمن ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استقرار و ممیزی مدیریت جامع < = MQTتی .کیو.ام >
جلوداری ممقانی ، بهرام ،۱۳۴۵ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه :مدیریت - حسابداری - بازرگانی - اقتصاد
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای مقاومت مصالح برای کنکور کارشناسی ارشد مقاومت مصالح به همراه پاسخ تشریحی ( ویژه مهندسی عمران و مکانیک )
<فنایی = فنائی >، نادر،۱۳۵۶- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ف۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جدول < پروفیل های = پروفیلهای >ساختمانی و درب و پنجره ( جداول اشتال )
سوداگر، حسین ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌س۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
توابع عددی و برداری و انتگرالهای چندگانه
یمینی ، امیرهوشنگ ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ی۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد :آشنایی با شرایط عمومی پیمان به همراه خلاصه فهرست بهاء و....
<پور حصیری = پورحصیری >، غلامرضا ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌پ۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی :برای دوره های کارشناسی و آزمون کارشناسی ارشد، شامل < ۱۷۱=صد و هفتاد و یک [>صد و هفتاد و یک ]مساله حل شده
ادیبی ، حجت الله ،۱۳۳۴- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پلان های مسکونی برای زمین های محدود( طبق ضوابط شهرداری )
پرنا، مهدی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۱‬,‭‌پ۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد و اصول اولیه پیمانکاری
ارجمند، محمدعلی ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌ف‍لا۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
افشار ونگینی ، محمد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵/۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ایمنی و حفاظت صنعتی بر اساس استانداردهای بین المللی مدیریت ایمنی < = 00081 OSI ایزو۱۸۰۰۰>
جلوداری ممقانی ، بهرام ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ج۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
توابع مختلط
منصوری ، داود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌م۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<اطلاعات معماری = نویفرت >
نویفرت ، ارنست ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد آمار و احتمال مهندسی برای رشته های مهندسی صنایع ...
نورحسینی ، مهرزاد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ن۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات
افشار ونگینی ، محمد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4