کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آزادارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ن‍س‍ل‍ه‍ا --ای‍ران‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ت‍ح‍ول‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍رش‌ ای‍ران‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --ن‍ظری‍ه‌ه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌( ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ --ای‍ران‌
روش‍ن‍ک‍ران‌ --ای‍ران‌ --خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و پ‍ات‍وق‍ه‍ا
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
<آزاد ارم‍ک‍ی‌= آزادارم‍ک‍ی‌>، ت‍ق‍ی‌
آزادارم‍ک‍ی‌ ، ت‍ق‍ی‌
آزادارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
م‍ب‍ارک‍ی‌، م‍ه‍دی‌
<آزادارم‍ک‍ی‌= آزاد ارم‍ک‍ی‌>، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۳۶-
<ازادارم‍ک‍ی‌= آزاد ارم‍ک‍ی‌>، ت‍ق‍ی‌
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌، ۱۳۳۶-
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
آوای‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌،پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اج‍ت‍م‍اع‌
ع‍ل‍م‌
س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی نسلی در ایران
آزادارمکی ، تقی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۲۶‬,‭‌ن۵آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی توسعه اصول و نظریه ها
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳‬,‭آ۴‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭آ۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >فرهنگ
<ازادارمکی = آزاد ارمکی >، تقی ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭آ۴‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تغییرات اجتماعی در ایران
آزادارمکی ، تقی ؛  تهران اجتماع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۳۱‬,‭آ۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پاتوق و مدرنیته ایرانی
<آزاد ارمکی = آزادارمکی >، تقی ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭آ۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >علم < مناقشه برانگیز= مناقشه برانگیز >در ایران
<آزادارمکی = آزاد ارمکی >، تقی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۰۶‬,‭آ۴‌ج۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در تحول نقش مایه ها و طرحهای فرش ایرانی در دوره صفویه
مبارکی ، مهدی ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۲۹،RT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از فارابی تا ابن خلدون
آزاد ارمکی ، تقی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۹‬,‭آ۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
آزاد ارمکی ، تقی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭آ۴‌ن۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک