کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آری‍ان‍ژاد،< م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌= م‍ی‍ر ب‍ه‍ادر ق‍ل‍ی‌>،۱۳۳۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
 
پدیدآور:
آری‍ان‍ژاد،< م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌= م‍ی‍ر ب‍ه‍ادر ق‍ل‍ی‌>،۱۳۳۰-
آری‍ان‍ژاد،< م‍ی‍ر ب‍ه‍ادر ق‍ل‍ی‌= م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌>، ۱۳۳۰-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >سیستمهای = سیستم های >تولیدی
آریانژاد،< میربهادرقلی = میر بهادر قلی >،۱۳۳۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭آ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >خطی
آریانژاد،< میر بهادر قلی = میربهادرقلی >، ۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭آ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در عملیات ۲
آریانژاد،< میربهادرقلی = میر بهادر قلی >،۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭آ۴۳‌ت۳۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک