کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌، ب‍ازاری‍اب‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍دم‍ات‌ م‍ش‍ت‍ری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍دی‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍رت‌ طرح‌ ه‍ا، ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌، اس‍ت‍ان‍دارد ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍غ‍ل‍ی‌، ک‍ار س‍ن‍ج‍ی‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا --ب‍رآورد
 
پدیدآور:
وس‍ت‍ل‍ن‍د، ج‍ی‍س‍ن‌
ک‍لارک‌، ت‍ی‍م‌، ۱۹۵۶ - م‌
ه‍ی‍ث‌، چ‍ی‍پ‌، ۱۹۶۳ - م‌
ک‍ان‍ا، ت‍ارن‌
واری‍ل‍و ، ج‍ان‌
ب‍راگ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ ام‌.، ۱۹۶۰ - م‌
<س‍الادی‍س‌= س‍الادی‍ز>، ف‍ران‍ک‌ پ‍ی‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌
ل‍ی‍دک‍ا، ج‍ی‍ن‌
ک‍رزن‍ر، ه‍ارول‍د
راث‌، ب‍رن‍ارد
ه‍ورواث‌، ری‍چ‌
اول‍ت‌، ب‍ی‍ل‌، ۱۹۵۸ - م‌
ت‍رن‍ر، ج‍ان‌ رادن‍ی‌، ۱۹۵۳ - م‌
ک‍ات‍ر، ج‍ان‌ پ‍ل‌، ۱۹۴۷ - م‌
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۳۱ - م‌
لاف‍ل‍ی‌، ای‌ .ج‍ی‌
 
ناشر:
آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
چرخه عمر مدیریت پروژه :راهنمای کاربردی برای آغاز< برنامه ریزی = برنامه ریزی >و اجرا و خاتمه پروژه
وستلند، جیسن ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ج۹‌چ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استاندارد عملی برای انجام برآورد در پروژه
انستیتو مدیریت پروژه ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌م۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<= KOBMPپی ام باک >در عمل :کاربست عملی کتاب راهنمای پیکره ی دانش مدیریت پروژه
<سالادیس = سالادیز>، فرانک پی ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌س۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اوج گیری قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته
هورواث ، ریچ ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی های کسب و کار در بازار های نوظهور
کانا، تارن ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بازی برد< :راه کارهای = راهکارهای >دستیابی به استراتژی برد
لافلی ، ای .جی ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ل۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سنجه ها،< شاخص های = شاخصهای >کلیدی عملکرد و نشانگرهای مدیریت پروژه
کرزنر، هارولد ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ک۴‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع مدیریت < پروژه محور= پروژه محور>
ترنر، جان رادنی ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ت۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان
براگ ، استیون ام .، ۱۹۶۰ - م ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ب۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایده عالی مستدام :چگونه ایده های ماندگار بسازیم ؟
هیث ، چیپ ، ۱۹۶۳ - م ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدل کسب و کار شما
کلارک ، تیم ، ۱۹۵۶ - م ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ک۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه KOBMP
تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌م۹ر۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شتابدهی :دستیابی به چابکی استراتژیک برای دنیایی پرشتاب تر
کاتر، جان پل ، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ک۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<راه اندازی = راه اندازی >کسب و کار :۲۴ گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا
اولت ، بیل ، ۱۹۵۸ - م ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ف‍لا۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ده گونه نوآوری
تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ک۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ارزش پیشنهادی
تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ف‍لا۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدل کسب و کار اشتراکی
واریلو ، جان ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭و۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هنر دستیابی :چگونه از خیال بافی دست بکشید، شروع کنید و فرمان زندگی را خودتان به دست بگیرید
راث ، برنارد ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭ر۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تفکر طراحی در کسب و کار :جعبه ابزاری برای راه حل یابی خلاق
لیدکا، جین ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۳‬,‭‌ل۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نسل چهارم بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ، ۱۹۳۱ - م ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2