کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌--ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روی‍ه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌.دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
خ‍ی‍ان‍ت‌ در ام‍ان‍ت‌ -- ای‍ران‌
دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌--ای‍ران‌
روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ -- ای‍ران‌ --م‍ذاک‍رات‌
اس‍ن‍اد ح‍ق‍وق‍ی‌ -- ج‍ع‍ل‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ --ای‍ران‌ --ن‍ق‍ض‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -- ای‍ران‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ --ای‍ران‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌--ن‍ق‍ض‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌--ای‍ران‌-- ن‍ق‍ض‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ --ن‍ق‍ض‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۳-
ای‍ران‍ی‌ ارب‍اطی‌، ب‍اب‍ک‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر،- ۱۳۰۶
ب‍ازگ‍ی‍ر،ی‍دال‍ل‍ه‌۱۳۳۳-
ح‍اج‌ م‍ح‍م‍ود ع‍طار، پ‍ی‍م‍ان‌، ۱۳۴۸-
ک‍ام‍ی‍ار، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۳-
ب‍ازگ‍ی‍ر،ی‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۳-
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
رس‍ول‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، ف‍رج‌ال‍ل‍ه‌، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ن‍گ‍ار
ن‍ش‍ر ن‍ارون‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
دی‍وان‍ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ردوس‍ی‌
م‍ج‍د
م‍ی‍زان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ف‍ردوس‍ی‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزایی
بازگیر،یدالله ،۱۳۳۳- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ب۲‌م۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نمونه آراء محاکم دادگستری ایران
رسولی ، عبدالرحمن ، گردآورنده ؛  تهران نشر نارون   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭آ۵۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزیده آرای دادگاههای حقوقی
کامیار، محمدرضا،۱۳۴۳- ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ک۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور
بازگیر،یدالله ،۱۳۳۳- ؛  [تهران ] دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ع۷۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آرای کیفری در شعب دیوان عالی کشور
بازگیر،یدالله ،۱۳۳۳- ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ع۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آراء محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ،۱۳۳۳- ؛  [تهران ] دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ع۷۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آرای ماهوی دیوانعالی کشور در امور حقوقی و جزائی
بازگیر،یدالله ۱۳۳۳- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭آ۵۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سرقت ، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۳۳۰‬,‭آ۵۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور( آراء حقوقی )
قربانی ، فرج الله ، گردآورنده ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۳/۵۵‬,‭‌ق۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فقهی و حقوقی در آراء دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ،۱۳۳۳- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۴
ایران .دیوان عالی کشور، دفتر مطالعات و تحقیقات ؛  تهران دیوانعالی کشور   ، ۱۳۷۹-۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۳/۵۵‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی ۱۳۴۲-۱۳۸۵
ایرانی ارباطی ، بابک ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
عدالت قضایی :گزیده آراء
کاتوزیان ، ناصر،- ۱۳۰۶ ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ک۲‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات ، ضمان قهری ( :مواد ۲۶۴ الی ۳۳۷ ) ق .م .
بازگیر، یدالله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۸۳۰‬,‭‌ب۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشریفات دادرسی مدنی در آئینه آراء دیوانعالی کشور :کلیات - وکالت در دعاوی جریان ...
بازگیر، یدالله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران انتشارات فردوسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و آراء و نظرات حقوقی راجع به بزه خیانت در امانت
حاج محمود عطار، پیمان ، ۱۳۴۸- ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ح۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک