کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ --ن‍ق‍ض‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌--ن‍ق‍ض‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌--ای‍ران‌-- ن‍ق‍ض‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ --ن‍ق‍ض‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ --ای‍ران‌ --ن‍ق‍ض‌
 
پدیدآور:
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۳-
ب‍ازگ‍ی‍ر،ی‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۳-
 
ناشر:
دان‍ش‌ن‍گ‍ار
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور
بازگیر،یدالله ،۱۳۳۳- ؛  [تهران ] دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ع۷۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آرای کیفری در شعب دیوان عالی کشور
بازگیر،یدالله ،۱۳۳۳- ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ع۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آراء محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ،۱۳۳۳- ؛  [تهران ] دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ع۷۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فقهی و حقوقی در آراء دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ،۱۳۳۳- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک