کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آر، ج‍ی‍م‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍پ‍ل‍ر -، ی‍وه‍ان‍س‌ -، ۱۵۷۱- ۱۶۳۰ م‌ -- .ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
اق‍ت‍ص‍اد --م‍دی‍ری‍ت‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‌ درم‍ان‍ی‌
ه‍اردی‌ ،ت‍وم‍اس‌ . ۱۸۴ - ۱۹۲۸ - ن‍ق‍دوت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍رم‍ره‍ورن‌، ج‍ان‌
اس‍ک‍ات‌ ج‍ی‍م‍ز، آر.ای‌
آر، ج‍ی‍م‍ز
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ور ف‍ی‍ن‍چ‌
<ول‍ک‍ل‌= وول‍ک‍ل‌>، ج‍ی‍م‍ز راب‍رت‌، ۱۹۶۲ - م‌
ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز آر.
اس‍ت‍ون‍ر، ج‍ی‍م‍ز آرت‍ور ف‍ی‍ن‍چ‌، ۱۹۳۵ - م‌.،
م‍وری‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز آر.، ۱۹۴۰ - م‌
دول‍ی‌، ک‍ی‍م‌ ای‌.، ۱۹۶۱ - م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
آوای‌ ن‍ور
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر ن‍ش‍ان‍ه‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو،م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
روان‌
س‍رای‌ دان‍ش‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
آر، جیمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت
استونر، جیمز آرتور فینچ ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاماس هاردی
اسکات جیمز، آر.ای ؛  تهران نشر نشانه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PR‬,‭‌ه۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
شرمرهورن ، جان ؛  تهران وزارت نیرو،موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ش۳۶‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت
استونر، جیمز آرتور فینچ ، ۱۹۳۵ - م .، ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یوهانس کپلر و ستاره شناسی نوین
<ولکل = وولکل >، جیمز رابرت ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران : تلفن ناشر :۸۸۹۹۵۱۰۱ سرای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۳۶‬,‭‌ک۲و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد،< برنامه ریزی = برنامه ریزی >تکلیف محور
فینلی ، جیمز آر. ؛  تهران : تلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<روش های = روش های >پیشرفته در آموزش از دور :رویکردها و شیوه ها برای مدرسان ، مدیران و یادگیرندگان
دولی ، کیم ای .، ۱۹۶۱ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۰‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه آغازین
موریسون ، جیمز آر.، ۱۹۴۰ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌م۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک