کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آذر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ --دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌
اس‍ن‍اد ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ --ب‍ازاری‍اب‍ی‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ای‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رق‌ -- ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ --آداب‌ و رس‍وم‌ و زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌
ب‍ت‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ت‍ن‍ی‍ده‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
پ‍وش‍اک‌-- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌-- ای‍ران‌
م‍ه‍ره‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ص‍ف‍وی‍ان‌، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ ق‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
زرف‍ام‌، پ‍ن‍ام‌، ۱۳۵۶-
س‍ی‍دص‍در، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
<ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور>، ف‍ری‍د، ۱۳۶۴-
ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍اوری‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ن‍ل‍و، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
اک‍ب‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
<رض‍ائ‍ی‌= رض‍ای‍ی‌>، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۸-
اس‍لام‍ی‌، ک‍ی‍ان‍وش‌
م‍ک‍ری‍ان‍ی‌، گ‍ی‍و،۱۳۵۶-
<ام‍ی‍ر اف‍ش‍اری‌= ام‍ی‍راف‍ش‍اری‌>، س‍اس‍ان‌، ۱۳۵۴-
ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۵-
زن‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۴-
ک‍رم‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ده‌، رض‍ا، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
آذر ک‍ل‍ک‌
آذر
آش‍ی‍ن‍ا، ف‍ن‌ آذر، ک‍ی‍م‍ی‍ا گ‍س‍ت‍ر
ف‍ن‌ آذر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آذر ، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
آذر، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ پ‍دی‍ده‌، آذر
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی ؛ بودجه و خزانه
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  [تهران ] آذر   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۰۰۵‬,‭ز۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نمایش گوشت زیر دندان
اسلامی ، کیانوش ؛  تهران آذر   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت : آشنایی با اصول ، مبانی ، نظریه های مدیریت و...
یاوری ، حسین ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ی۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با< لباسها= لباس ها >و پوشاک سنتی مردم مناطق مختلف ایران
یاوری ، حسین ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ی۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<دایره المعارف = دایره المعارف >نقاشی
سیدصدر، ابوالقاسم ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۰‬,‭‌س۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عامه ۲
یاوری ، حسین ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭GR‬,‭۲۹۰‬,‭‌ی۲‌ف۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عامه ( ۱)
یاوری ، حسین ؛  تهران انتشارات آذر ، سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭GR‬,‭۲۹۰‬,‭‌ی۲‌ف۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی پیرامون مدیریت در کارگاههای تولیدی صنایع دستی
یاوری ، حسین ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۱۰۷‬,‭‌ی۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی الگوریتم ژنتیک و فازی در< نرم افزار= نرم افزار< >= baltaMمطلب >
<رضائی = رضایی >، علیرضا، ۱۳۵۸- ؛  تهران کتاب پدیده ، آذر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭ر۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش و سیر تحول مهرهای ایرانی ( با تاکید بر مهرهای شاخص عهد صفوی )
یاوری ، حسین ، ۱۳۲۵- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۵۳۹۱‬,‭‌ی۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها چارلز دسور - ارنست کوه
کرمی شاهنده ، رضا، ۱۳۵۲- ؛  تبریز آشینا، فن آذر، کیمیا گستر   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ک۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی گردشگری و خدمات جهانگردی
یاوری ، حسین ؛  تهران آذر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ی۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی نگارش مقالات < = ISIآی اس آی >به شیوه < = APAای پی ای >
حسنلو، حمید رضا ؛  زنجان آذر کلک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭‌ح۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیرامونی بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های < بتن = بتون >آرمه
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ن۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<بتن = بتون < >پیش تنیده = پیش تنیده >
اکبر، حبیب الله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل دینامیک سازه ها
<حسین پور= حسین پور>، فرید، ۱۳۶۴- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها :>مسائل آزمون های کارشناسی ارشد سراسری - آزاد ( ۷۲-۸۸ ) با انضمام مسائل تالیفی
زرفام ، پنام ، ۱۳۵۶- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭ز۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح :مسائل < آزمون های = آزمون های >کارشناسی ارشد سراسری --آزاد(۷۲-۹۲ )به انضمام مسائل تألیفی و خلاصه درس
زرفام ، پنام ، ۱۳۵۶- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭ز۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران
<امیر افشاری = امیرافشاری >، ساسان ، ۱۳۵۴- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل ماشین های الکتریکی ( ویراست چهارم )استفن ج < .چاپمن = چپمن >
مکریانی ، گیو،۱۳۵۶- ؛  تبریز فن آذر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4