کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آذری‍ن‌ م‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ن‍رم‌اف‍زار س‍ی‍ف‌
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
زه‍ت‍اب‍ی‍ان‌ ش‍ه‍ری‍اری‌، م‍ح‍م‍درئ‍وف‌، ۱۳۶۵-
ش‍ک‍ی‍ب‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۴۰-
ره‍ن‍م‍ا، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۶۳-
زری‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۶۸-
ح‍ج‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۸-
ولای‍ت‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۶۵-
 
ناشر:
آذری‍ن‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زلزله
شکیب ، حمزه ، ۱۳۴۰- ؛  تهران آذرین مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع نرم افزار< = 21 efaSسیف ۱۲>
زرین ، محمدعلی ،۱۳۶۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۵۴۵۵۰۰۸،آدرس ناشر :تهران آذرین مهر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ز۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک برداری برای مهندسان :استاتیک
تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۵۴۵۵۰۰۸،آدرس ناشر :تهران آذرین مهر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج دیوید ک چنگ
ولایتی ، فاطمه ، ۱۳۶۵- ؛  بجنورد آذرین مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۷۰‬,‭‌چ۹و۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیس میدان و موج دیویدک .چنگ
رهنما، شهرام ، ۱۳۶۳- ؛  تهران آذرین مهر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۷۰‬,‭‌چ۹و۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل < سیستم های = سیستمهای >کنترل مدرن تمام فصول بر اساس نوشته ریچارد سی .درف ، رابرت اچ .بیشاپ
زهتابیان شهریاری ، محمدرئوف ، ۱۳۶۵- ؛  بجنورد آذرین مهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭د۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل تولید و< موجودی ها= موجودیها>
حجی ، علیرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران آذرین مهر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ح۳‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک