کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آذرن‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ --ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ - م‍خ‍ل‍وط ک‍ردن‌ ب‍ت‍ن‌ - آزم‍ای‍ش‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر رم‍ض‍ان‍ی‍ان‍پ‍ور
ات‍ح‍ادی‍ه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ذوب‌ آه‍ن‌ آل‍م‍ان‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، م‍اه‍رخ‌
 
ناشر:
آذرن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<پروفیل های = پروفیلهای >ساختمان فولادی ( جداول اشتال )
اتحادیه کارکنان ذوب آهن آلمان ؛  تهران آذرنگ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌پ۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته بر اساس تالیف اروین کرویت سیگ
مقصودی ، ماهرخ ؛  تهران آذرنگ   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح اختلاط بتن
علی اکبر رمضانیانپور ؛  آذرنگ   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭ر۸ ط۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک