کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آذرخ‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
اک‍س‍ل‌79 llecxE
زم‍ی‍ن‌ داری‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ع‍م‍اری‌ --طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ خ‍طی‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ -طراح‍ی‌
ک‍ار و ک‍ارگ‍ران‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍م‍ل‍ی‍ات‌
ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌
داس‍ت‍ان‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ورل‌ دراو( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
م‍ع‍م‍اری‌-طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ - ش‍ه‍ر س‍ازی‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍ب‍ارداری‌
پ‍ی‍اده‌روه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ --ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌--داده‌ پ‍ردازی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
<م‍ع‍ی‍ن‌ زاده‌ = م‍ع‍ی‍ن‌زاده‌>، ه‍وش‍ن‍گ‌
س‍ی‍د م‍ح‍م‍د رض‍ا م‍وس‍وی‍ان‌
گ‍ودی‌،روی‌ ۱۹۴۱-
م‍وس‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،-
م‍ان‍س‍ف‍ی‍ل‍د، رون‌
م‍وس‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
م‍وس‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۲۷-
ب‍ازارا، م‍خ‍ت‍ار
ف‍ران‍ک‌ د.ک‌.چ‍ی‍ن‍گ‌
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۴-
ک‍وب‍رن‌، ف‍اس‍ت‍ر
ع‍ل‍ی‌پ‍ن‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ری‍اس‍ول‍ی‍س‌، ه‍ل‍ن‌
طه‌، ح‍م‍دی‌
س‍اس‍ان‌ن‍ژاد، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
ون‌ دی‌ پ‍ن‌، ک‍رن‍ل‍ی‍ز
طل‍وع‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۸ -گ‍ردآورن‍ده‌
م‍وس‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا،-
ص‍ال‍ح‍ی‌ف‍ت‍ح‌ آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ه‌آب‍ادی‌، ام‍ی‍ن‌ال‍ه‌، ۱۳۴۱-
 
ناشر:
آذرخ‍ش‌، ارس‌ ی‍اران‍ه‌
آذرخ‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعاتی مدیریت :حسابداری بازرگانی ... در انواع شرکت های تجاری ایران
ساسان نژاد، امیرهوشنگ ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌س۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی کارل دراو ۹
کوبرن ، فاستر ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی = ]79 lecxE اکسل نود و هفت ]تحت 59 swodniW
مانسفیلد، رون ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی خطی و جریانهای شبکه
بازارا، مختار ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۷۴‬,‭‌ب۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<شبیه سازی = شبیه سازی >
مه آبادی ، امین اله ، ۱۳۴۱- ؛  [تهران ] آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶۲‬,‭‌م۲‌ش۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نمای تصویری < = 1.7 ecipSP misorciMپی اسپایس هفتصد ویک >
گودی ،روی ۱۹۴۱- ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌گ۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تحقیق در عملیات
طه ، حمدی ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی سیستم های تولیدی و کنترل انبار
صالحی فتح آبادی ، حسن ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌ص۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه
موسویان ، محمدرضا،۱۳۲۷- ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‌م۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی معماری ، شهرسازی
موسویان ، محمد رضا ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
علی پناهی ، علی ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ع۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسایل تحقیق در عملیات همراه با راهنمای نرم افزار< = aroT تورا>
طلوع ، مهدی ،۱۳۴۸ -گردآورنده ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ط۹آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کمدی خدایان
<معین زاده = معین زاده >، هوشنگ ؛  آذرخش   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی به کمک < اکسل =lexE>
ون دی پن ، کرنلیز ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای تحلیلی تغییر کاربردی زمین :رویکردهای نظری و مدلسازی
بریاسولیس ، هلن ؛  تهران آذرخش ، ارس یارانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۹۳‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شهرهای < پیاده مدار= پیاده مدار>
معینی ، سید مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۱۷۳۴۲ - ۰۹۱۲۷۰۳۵۵۷۶ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، نبش خ . دانشگاه ، پاساژ فرشته ، پ .۱۳۲ آذرخش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۸۰‬,‭‌م۶‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی در طراحی معماری و شهر سازی
سید محمد رضا موسویان ؛  آذرخش   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۹ ‌ف‍لا ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی داخلی
فرانک د.ک .چینگ ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۵۰‬,‭‌چ ۹ ط۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی معماری
موسویان ، محمدرضا،- ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۱۰‬,‭‌م۸ر۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه
موسویان ، محمد رضا،- ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‌م۸آ۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک