کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آذرب‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ --پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ح‍س‍اب‍ان‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍رون‌،ت‍ی‍م‌
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د، ۱۹۱۶ - م‌
ن‍ای‍ب‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۷-
س‍ع‍ی‍دی‌پ‍ور، س‍ع‍ی‍د،۱۳۵۹-
پ‍ورق‍ل‍ی‌، رض‍ا،۱۳۵۵-
<ن‍ور ع‍ل‍ی‍ش‍اه‍ی‌= ن‍ورع‍ل‍ی‍ش‍اه‍ی‌>، ف‍رش‍ی‍د
ک‍ری‍م‍خ‍ان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌،۱۳۵۰-
<ادام‍ز= آدام‍ز>، راب‍رت‌ ال‍گ‍زان‍در، ۱۹۴۰ - م‌
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د،۱۹۱۶-
رم‍ض‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌،۱۳۵۱ -، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌ دان‍ش‌: آذرب‍اد
آذرب‍اد
آذرب‍اد، آی‍ن‍ده‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < =0002 tcejorP tfosorciMمایکروسافت پروجکت دو هزار>
پیرون ،تیم ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ویژه دوره ی کاردانی رشته های عمران ، معماری و....
سعیدی پور، سعید،۱۳۵۹- ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌س۷ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بانک اطلاعاتی مقاطع مرکب فولادی و بتنی مطابق با استانداردهای ایران کاربردی در برنامه های 0002 PAS -SBATE
کریمخانی ، بابک ،۱۳۵۰- ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ک۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل فیزیک
رمضانی ، امیرهوشنگ ،۱۳۵۱ -، گردآورنده و مترجم ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭ر۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
هالیدی ، دیوید،۱۹۱۶- ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۴-۹۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲۱‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل فیزیک هالیدی /دیوید هالیدی ، رابرت رزنیک ، جرالد واکر
<نور علیشاهی = نورعلیشاهی >، فرشید ؛  تهران آذرباد، آینده دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ن۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک :الکتریسته و مغناطیس
نایبی ندوشن ، محمود، ۱۳۳۷- ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۸-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ن۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ( محاسبات عددی )
پورقلی ، رضا،۱۳۵۵- ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌پ۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل حساب دیفرانسیل و انتگرال
<ادامز= آدامز>، رابرت الگزاندر، ۱۹۴۰ - م ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭آ۴‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک هالدی
هالیدی ، دیوید، ۱۹۱۶ - م ؛  تهران آینده دانش : آذرباد   ، ۱۳۹۴-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک