کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آت‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ج‍ادوگ‍ری‌ -- ت‍اری‍خ‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ف‍رات‍ج‍دد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ک‍ی‍م‌راب‍ط، خ‍س‍رو، -- خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌،ای‍رج‌،۱۳۱۹-
ه‍ای‍ن‍ی‍ن‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
ح‍ک‍ی‍م‌راب‍ط، خ‍س‍رو
ش‍ک‍اری‌، ح‍س‍ن‌
ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱
وی‍لان‌ ک‍ورت‌ رزن‍او، پ‍ول‍ی‍ن‌
 
ناشر:
آت‍ی‍ه‌
ن‍ش‍ر آت‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رشد شخصیت
یونگ ، کارل گوستاو، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱ ؛  [تهران ] آتیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۱‬,‭‌ی۹ر۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها :ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور...
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران آتیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ص۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ققنوس های عصر خاکستر
شکاری ، حسن ؛  تهران آتیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌ک۲۶‌ق۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روز هفتم " خاطرات "خسرو حکیم رابط
حکیم رابط، خسرو ؛  تهران آتیه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۲۲‬,‭‌ک۹۵‌ی۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیری در تاریخ جادوگری
هاینینگ ، پیتر ؛  [تهران ] آتیه   ، [بی تا]
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۵۶۶‬,‭‍ه۲‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها؛ ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و...
صادقی ،ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران نشر آتیه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ص۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پست مدرنیسم و علوم اجتماعی ( دیدگاه ها، راهبردها و موانع )
ویلان کورت رزناو، پولین ؛  تهران آتیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۵۶‬,‭و۹‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک