کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : [ب‍ی‌ ج‍ا]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ای‍ش‍ه‌ ب‍ن‍ت‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ۹ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۵۸ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ن‍ق‍د
ول‍ول‍ن‌ -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ س‍ازه‌ای‌ --م‍دل‌س‍ازی‌
ب‍ل‍وغ‌( روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ک‍ارگ‍روه‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍ه‌ م‍ردان‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -- م‍دن‍ی‌--ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍دن‌، رام‍ان‌
م‍ک‌ل‍ئ‍ود، ی‍ان‌ ا.
م‍دن‍ی‌، س‍ی‍د ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ب‍ری‌، راب‍ی‍ن‌ ل‍وی‍ی‍س‌
ب‍ازار،م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌
زم‍ان‍ی‌،پ‍ی‍م‍ان‌
ح‍اج‌ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍ح‍لات‍ی‌، ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۲۷۱- ۱۳۶۴
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴ ، گ‍ردآورن‍ده‌
ح‍ی‍دری‌، اک‍رم‌
ع‍زی‍زی‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۷-
 
ناشر:
اس‍لام‌
ف‍رخ‌ خ‍ال‍ق‍ی‌
م‍ت‍رج‍م‌
ن‍ش‍ر آت‍روپ‍ات‌
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
اک‍رم‌ (گ‍ی‍ت‍ی‌) ح‍ی‍دری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ای‍دار
ن‍اطور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ب‍ی‌ ن‍ا
آوای‌ ن‍وی‍ن‌
پ‍وی‍ن‍دگ‍ان‌ ن‍ور: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍رزان‍گ‍ان‌ پ‍ی‍ش‍رو
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ری‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ویلن
خالقی ، روح الله ، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴ ، گردآورنده ؛  [بی جا] فرخ خالقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭M‬,‭۴۱‬,‭‌ح۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ادبی و نقد عملی
سلدن ، رامان ؛  [بی جا] پویندگان نور: موسسه فرزانگان پیشرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۱‬,‭‌س۸‌ن۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد مهندسی فاکتورهای انسانی در منزل ( ارگونومی در منزل )
حاج فتحعلی ، عباس ؛  [بی جا] آوای نوین   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۶‬,‭‌ح۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عطر گل یاس
عزیزی ، احمد، ۱۳۳۷- ؛  [بی جا] ناطور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭ز۹۳‌ع۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی عایشه ( ام المومنین )
محلاتی ، ذبیح الله ، ۱۲۷۱- ۱۳۶۴ ؛  [بی جا] اسلام   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶/۴‬,‭‌م۳ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی
مدنی ، سید جلال الدین ؛  [بی جا] انتشارات پایدار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌م۳‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان سازی
بری ، رابین لوییس ؛  [بی جا] نشر جویبار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۶‬,‭‌ب۴‌س۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد ساختمان
سوداگر، حسین ؛  [بی جا] انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۵‌س۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدل سازی تحلیلی برای سیستمهای سازه ای :یک روش کاملا جدید با تاکید بر رفتار سازه های ساختمانی
مک لئود، یان ا. ؛  [بی جا] مترجم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌م۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای کار در گروه ؛حافظه فعال
بازار،میکائیل ؛  [بی جا] انتشارات مریم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۳۲‬,‭‌ک۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نورلوژی ،آناتومی و مکانیسم گفتار
زمانی ،پیمان ؛  [بی جا] نشر آتروپات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۴۶‬,‭ز۸‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بلوغ :مشکلات روانی نوجوانان و جوانان :افت تحصیلی
حیدری ، اکرم ؛  [بی جا] اکرم (گیتی ) حیدری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۴‬,‭‌ح۹‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جنسی آقایان
بی جا بی نا   ، ؟۱۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک