کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : [ب‍ی‌ج‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍اورزی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍روی‍ج‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
دا۱۲۳
م‍ات‍ری‍س‍ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ وک‍س‌ /وی‌ .ام‌ .اس‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
اس‍لام‌ و ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --اص‍ول‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د
ح‍ج‍ازی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۲۸-
ه‍رم‍ان‌، لان‍دون‌
<ع‍اص‍م‍ی‌پ‍ور= ع‍اص‍م‍ی‌ پ‍ور>، م‍ح‍م‍د ج‍واد
پ‍ی‍ت‍رز، ج‍ی‍م‍ز
ب‍ارن‍ت‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
ارف‍ع‌ن‍ی‍ا، ب‍ه‍ش‍ی‍د،۱۳۲۶-
 
ناشر:
ب‍ی‌ن‍ا
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌
وزارت‌ ج‍ه‍ادس‍ازن‍دگ‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍روی‍ج‌ و م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ردم‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ا
ب‍ه‍ت‍اب‌
وی‍دا ح‍دائ‍ق‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آم‍وزش‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌ ( م‍ن‍اطق‌ ن‍ف‍ت‍خ‍ی‍ز)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گفتگوهائی با کمونیستها
حسینی شیرازی ، محمد ؛  [بی جا بی نا   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۶‬,‭‌ش۹‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اشعه زرد
هرمان ، لاندون ؛  [بی جا بی نا   ،
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۴۳‬,‭ر۸‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ماتریسی برای مهندسین و اساتید
بارنت ، استیون ؛  [بی جا] مرکز تحقیقات صنایع سنگین   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۸‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب راهنمای [SMV/XAV وکس /وی .ام .اس ]
پیترز، جیمز ؛  [بی جا] ویدا حدائق   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل خصوصی
ارفع نیا، بهشید،۱۳۲۶- ؛  [بی جا] بهتاب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۷۰۴۰‬,‭‌ف‍لا۴‌ح۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت در تئوری و عمل
<عاصمی پور= عاصمی پور>، محمد جواد ؛  [بی جا] انتشارات آموزش شرکت ملی نفت ایران ( مناطق نفتخیز)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی فرآیند فعالیتهای آموزشی ترویجی
حجازی ، یوسف ، ۱۳۲۸- ؛  [بی جا] وزارت جهادسازندگی ، معاونت ترویج و مشارکت مردمی ، مدیریت مطالعات و بررسیها   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۷۱‬,‭‌ح۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک