کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <گ‍ول‍م‍ن‌= گ‍ل‍م‍ن‌>، دان‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ره‍ب‍ری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اج‍رای‍ی‌
ع‍واطف‌- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
<گ‍ل‍م‍ن‌= گ‍ول‍م‍ن‌>، دان‍ی‍ل‌
<گ‍ول‍م‍ن‌= گ‍ل‍م‍ن‌>، دان‍ی‍ل‌
 
ناشر:
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هوش هیجانی :توانایی های محبت کردن و محبت دیدن
<گولمن = گلمن >، دانیل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۶۱‬,‭‌گ۸‍ه۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد هوش هیجانی در محیط کار
<گلمن = گولمن >، دانیل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۶۱‬,‭‌گ۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هوش هیجانی در مدیریت و رهبری سازمانی
<گولمن = گلمن >، دانیل ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌گ۸‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک