کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ک‍ری‍زی‍گ‌= ک‍روی‍ت‌س‍ی‍گ‌ >، اروی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
<ک‍ری‍زی‍گ‌= ک‍روی‍ت‌س‍ی‍گ‌ >، اروی‍ن‌
<ک‍ری‍زی‍گ‌=ک‍روی‍ت‌س‍ی‍گ‌>، اروی‍ن‌
 
ناشر:
ارگ‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
<کریزیگ = کرویت سیگ اروین ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
<کریزیگ =کرویت سیگ اروین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک