کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <وف‍ای‍ی‍ان‌= وف‍ائ‍ی‍ان‌>، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌
 
پدیدآور:
<وف‍ای‍ی‍ان‌= وف‍ائ‍ی‍ان‌>، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۴-
وف‍ای‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۴-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ارک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی
وفاییان ، محمود،۱۳۲۴- ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۳‬,‭و۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سدهای خاکی
<وفاییان = وفائیان >، محمود، ۱۳۲۴- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۳‬,‭و۷‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک