کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ن‍ی‍ک‍و م‍رام‌= ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌>، ه‍اش‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍ن‍ده‍ازن‌، ری‍چ‍ارد
<ن‍ی‍ک‍و م‍رام‌= ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌>، ه‍اش‍م‌
<ن‍ی‍ک‍و م‍رام‌= ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌>، ه‍اش‍م‌، ۱۳۳۱-
 
ناشر:
ت‍رم‍ه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت مالی :نظریه ها، مفاهیم ، کاربردها...
<نیکو مرام = نیکومرام >، هاشم ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۹۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت اسلامی از منظر امام علی ( ع )
<نیکو مرام = نیکومرام >، هاشم ، ۱۳۳۱- ؛  تهران پژوهشکده تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ع۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی جهانی
سندهازن ، ریچارد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌س۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک