کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ن‍وک‍ن‍ده‌ای‌= ن‍وک‍ن‍ده‌ ای‌>، ع‍زی‍ز،- ۱۳۴۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
<ن‍وک‍ن‍ده‌ای‌= ن‍وک‍ن‍ده‌ ای‌>، ع‍زی‍ز،- ۱۳۴۸
 
ناشر:
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران مشتمل بر آرای وحدت رویه
<نوکنده ای = نوکنده ای >، عزیز،- ۱۳۴۸ ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ن۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک