کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <م‍ون‍ت‍ک‍وم‍ری‌= م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌>، داگ‍لاس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌( ری‍اض‍ی‍ات‌)
 
پدیدآور:
<م‍ون‍ت‍ک‍وم‍ری‌= م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌>، داگ‍لاس‌
<م‍ون‍ت‍گ‍وم‍ری‌= م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌>، داگ‍لاس‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری
<مونتکومری = مونتگمری >، داگلاس ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر تحلیل رگرسیون خطی
<مونتگومری = مونتگمری >، داگلاس ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌م۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک