کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ل‍ی‍ن‍ت‍س‌= ل‍ی‍ن‍ز>، پ‍ی‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‍ه‍ای‌ ص‍وری‌
زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌
 
پدیدآور:
<ل‍ی‍ن‍ت‍س‌= ل‍ی‍ن‍ز>، پ‍ی‍ت‍ر
<ل‍ی‍ن‍ز= ل‍ی‍ن‍ت‍س‌>، پ‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍م‍ا: ن‍ش‍ر ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
ن‍ص‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه < زبانها= زبان ها >و< ماشینها= ماشین ها>
<لینتس = لینز>، پیتر ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه < زبانها= زبان ها >و< ماشینها= ماشین ها>
<لینتس = لینز>، پیتر ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر نظریه زبانها و ماشینها
<لینتس = لینز>، پیتر ؛  تهران نما: نشر جهان فردا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌م۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه < زبانها= زبان ها >و اتوماتا
<لینز= لینتس >، پیتر ؛  تهران نص   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر نظریه < زبان ها= زبانها >و< ماشین ها= ماشینها>
<لینز= لینتس >، پیتر ؛  بابل : تلفن ناشر : ۳۲۶۰۷۷۲-۰۱۱۱,نمابر ناشر ; ۳۲۲۰۶۶۷-۰۱۱۱,آدرس ناشر :بابل : خیابان مدرس ، جنب تأمین اجتماعی ، مجتمع تجاری نیما، واحد۵۴ علوم رایانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ل۹‌ج۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک