کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ق‍ل‍ی‌ زاده‌= ق‍ل‍ی‌زاده‌>، ب‍ه‍روز، ۱۳۳۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
<ق‍ل‍ی‌ زاده‌= ق‍ل‍ی‌زاده‌>، ب‍ه‍روز، ۱۳۳۴-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<ساختمان های = ساختمانهای >گسسته
<قلی زاده = قلی زاده >، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ق۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < الگوریتم = الگوریتمها :>مجموعه مهندسی کامپیوتر وTI
<قلی زاده = قلی زاده >، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۳۰۱۸۶۷-۰۹۱۲۱۹۳۳۶۹۰- ،آدرس ناشر :شهران - بزرگراه ایرانپارس - خیابان وسک - کوچه هشتم - پلاک ۱۸ حرکت نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ق۸ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل ساختمان های گسسته
<قلی زاده = قلی زاده >، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ق۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک