کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ف‍ور س‍ای‍ت‌= ف‍ورس‍ای‍ت‌>،< دان‍ل‍س‍ون‌= دان‍ل‍س‍ن‌>،۱۹۵۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍روه‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
<ف‍ور س‍ای‍ت‌= ف‍ورس‍ای‍ت‌>،< دان‍ل‍س‍ون‌= دان‍ل‍س‍ن‌>،۱۹۵۳-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر دوران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه ( شناخت و سنجش )
<فور سایت = فورسایت >،< دانلسون = دانلسن >،۱۹۵۳- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ف۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک