کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ع‍ی‍وزی‍ان‌= ای‍وزی‍ان‌>، م‍ج‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ت‍م‍الات‌--م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ --روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
<ع‍ی‍وزی‍ان‌= ای‍وزی‍ان‌>، م‍ج‍ی‍د
<ای‍وزی‍ان‌= ع‍ی‍وزی‍ان‌>، م‍ج‍ی‍د،۱۳۵۸-
 
ناشر:
ت‍رم‍ه‌
ک‍وه‍س‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گام اول در احتمال ( حل کامل مسائل کتاب احتمالات شلدون راس ) سوالات چهار گزینه ای همراه با نکات و توضیحات
<ایوزیان = عیوزیان >، مجید،۱۳۵۸- ؛  تهران کوهسار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭ر۲‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمالات و آمار مهندسی
<عیوزیان = ایوزیان >، مجید ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک