کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ع‍ب‍اس‍پ‍ور= ع‍ب‍اس‌ پ‍ور>، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
<ع‍ب‍اس‍پ‍ور= ع‍ب‍اس‌ پ‍ور>، م‍رت‍ض‍ی‌
<ع‍ب‍اس‍پ‍ور= ع‍ب‍اس‌ پ‍ور>، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها، فرایندها و کارکردها)
<عباسپور= عباس پور>، عباس ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه = سازه ها >کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
<عباسپور= عباس پور>، مرتضی ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ع۲‌م۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک