کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ل‌ه‍ا -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
<س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
<س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات
<سید حسینی = سیدحسینی >، محمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد
<سیدحسینی = سید حسینی >، محمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
توسعه سیستم شاخص های اولویت بندی عملیات مقاوم سازی لرزه ای < پل ها= پلها>
سیدحسینی ، سیدمحمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران سیمای دانش ، انتشارات آذر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۲۶۵‬,‭‌س۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک