کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <ره‍ائ‍ی‌= ره‍ای‍ی‌>، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ --پ‍ای‍داری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌--طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
 
پدیدآور:
<ره‍ائ‍ی‌= ره‍ای‍ی‌>، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۲-
ره‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۲-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍زن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی پی
رهایی ، علیرضا،۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران )،مرکزنشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۵۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه < سازه های = سازه های >بتن مسلح
رهایی ، علیرضا،۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱/۵‬,‭ر۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد و روشهای < مقاوم سازی = مقاوم سازی < >سازه های = سازه های >بتنی
رهایی ، علیرضا،۱۳۳۲- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱/۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اجرای ساختمانهای بتن آرمه
<رهائی = رهایی >، علیرضا، ۱۳۳۲- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭ر۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک