کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <رض‍ا ق‍ل‍ی‌= رض‍اق‍ل‍ی‌>، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ص‍دق‌ -، م‍ح‍م‍د -،۱۲۶۱-۱۳۴۵
 
پدیدآور:
رض‍اق‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
<رض‍ا ق‍ل‍ی‌= رض‍اق‍ل‍ی‌>، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی < >نخبه کشی = نخبه کشی < : >قائم مقام = قائم مقام >، امیرکبیر، مصدق :تحلیل جامعه شناختی برخی از ریشه های تاریخی استبداد و< عقب ماندگی = عقب ماندگی >در ایران
<رضا قلی = رضاقلی >، علی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >نخبه کشی قائم مقام ، امیرکبیر، مصدق :تحلیل جامعه شناختی برخی از ریشه های تاریخی استبداد و عقب ماندگی در ایران
رضاقلی ، علی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۲۹‬,‭ر۶‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک