کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <رض‍ائ‍ی‌= رض‍ای‍ی‌>، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د،- ۱۳۲۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رگ‍ش‍ت‌( ری‍اض‍ی‍ات‌)
 
پدیدآور:
<رض‍ائ‍ی‌= رض‍ای‍ی‌>، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د،- ۱۳۲۸
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر تحلیل رگرسیون کاربردی
<رضائی = رضایی >، عبدالمجید،- ۱۳۲۸ ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭ر۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک