کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : <دع‍ائ‍ی‌= دع‍ای‍ی‌ >، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ان‍ب‍ارداری‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
<دع‍ائ‍ی‌= دع‍ای‍ی‌ >، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
<دع‍ائ‍ی‌= دع‍ای‍ی‌>، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
ب‍ی‍ان‌ ه‍دای‍ت‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >خرید، مدیریت انبارداری و توزیع
<دعائی = دعایی حبیب الله ؛  مشهد بیان هدایت نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭د۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفکر مدیریتی از طریق خلاقیت و یکپارچگی
<دعائی = دعایی حبیب الله ؛  مشهد بیان هدایت نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۳‬,‭د۷‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
انصاری ، محمدعلی ، ۱۳۴۳- ؛  مشهد بیان هدایت نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک